078A-A185 – .25cal (.257) Bullet Heads x 201

1) .25cal (.257) Nosler Ballistic Tip 100gr Spitzer x 150. 2) 25cal GS Customs 85gr HV Bullet Heads x 22. 3).25 Impala 70gr LWHV x 18. 4) .25cal Impala 80gr LWHV Bullet Heads x 11.

Category: